ธงอาเซียน 10 ประเทศ

ธงชาติไทย (Kingdom of Thailand)


ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)


ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)


ธงชาติประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)


ธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)


ธงชาติประเทศมาเลเซีย (Malaysia)


ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Lao People’s Democratic Republic (สปป.ลาว)


ธงชาติประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย : Republik Indonesia)


ธงชาติประเทศกัมพูชา Kingdom of Cambodia (ราชอาณาจักรกัมพูชา)


ธงชาติประเทศบรูไน Brunei Darussalam (บรูไน ดารุสซาลาม)


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : http://www.thai-aec.com/category/ธงอาเซียน/page/2